Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zawarciem umowy przewozu na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie z przewoźnikiem:
  BHTRANSPORT
  ul. Żorska 14
  44-203 Rybnik
  NIP: 642-310-40-52.
 2.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją przejazdów jest w/w przewoźnik. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.bhtransport.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do dokonania rezerwacji. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Klient dokonuje rezerwacji przez telefoniczny system rezerwacji podając dane osobowe i akceptując regulamin. Opłatę za przejazd można wnieść przelewem lub gotówką przy zajmowaniu miejsca w pojeździe. 
 4. Przewoźnik realizuje głównie przewozy międzynarodowe.
 5. Przejazdy są realizowane z wybranego adresu pod wybrany adres w miastach, które znajdują się w obsługiwanej przez przewoźnika strefie.
 6. Mogą być również realizowane przejazdy z innych punktów. Rezerwacji z punktów niedostępnych w systemie rezerwacji można dokonać telefonicznie.
 7. Jeśli pasażer chce otrzymać fakturę VAT powinien wybrać tę możliwość podczas dokonywania rezerwacji lub poinformować przewoźnika najpóźniej 24 godziny przed przejazdem. Jeśli pasażer nie zgłosi chęci otrzymania faktury w terminie może do niego zostać dostarczona pocztą lub e – mailem.
 8. Rezerwacji dokonuje się podając dane osoby, która będzie jechać. Jeżeli do pojazdu będzie chciała wsiąść osoba legitymująca się innymi danymi niż podane podczas rezerwacji, przewoźnik może odmówić jej zabrania.
 9. Można bez dodatkowych kosztów odstąpić rezerwację innej osobie. W takim przypadku należy wystosować wiadomość e-mail na adres biuro@bhtransport.pl w którym zostanie zawarta data przejazdu oraz dane osób między którymi została dokonana zamiana. Ponadto wiadomość musi zawierać potwierdzenie zaznajomienia się z regulaminem osoby, która przejęła rezerwacje i będzie jechać. Taka zamiana jest skuteczna od momentu otrzymania wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem.
 10. Pasażer jest w pełni odpowiedzialny za posiadanie wszelkich potrzebnych podczas podróży dokumentów. Powinien być przygotowany do ewentualnej kontroli celnej, policyjnej lub jakichkolwiek innych służb. Przewoźnik zastrzega, że może zrezygnować z oczekiwania na pasażera poddanego indywidualnej kontroli.
 11. Pasażerowie są zobowiązani do zachowywania się w sposób nieuciążliwy dla innych uczestników przejazdu.
 12. W busach zabrania się spożywania alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających i palenia papierosów.
 13. W przypadku jeśli Pasażer nie przestrzega regulaminu, kierowca ma prawo odmówić wykonania lub dokończenia przewozu.
 14. Przewoźnik zastrzega, że w takim przypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki niedopełnienia usługi.
 15. Pasażer jest odpowiedzialny za wszelkie wyrządzone szkody przewoźnikowi lub innym pasażerom. W szczególności uszkodzenia lub zabrudzenia pojazdu. Jeśli pasażer doprowadzi do wyłączenia pojazdu z użytku, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów przestoju w kwocie 500 zł brutto za każdą dobę.
 16. Przewoźnik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby wykonać przejazd w zaplanowanym czasie i dowieźć pasażera i jego bagaż na uzgodnione miejsce. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, opóźnienia lub odwołanie przejazdu w wyniku siły wyższej (m. in. klęsk żywiołowych, nieprzejezdnych dróg, awarii pojazdu, zachorowania kierowcy lub zamknięcia granic).
 17. Jeśli przejazd został opłacony z góry i nie odbędzie się z winy przewoźnika, pasażer ma prawo do uzyskania zwrotu całej wpłaconej kwoty.
 18. Przewoźnik odpowiada za przejazd i bagaż tylko do wartości ceny przejazdu.
 19. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do przekazania rezerwacji innemu przewoźnikowi.

 

ZMIANA TERMINU REZERWACJI

 1. Możliwa jest również zmiana terminu rezerwacji. Zmiana taka odbywa bez żadnych konsekwencji do tygodnia przed zaplanowanym terminem przejazdu. Przewoźnik wyrazi zgodę na zmianę terminu na inny o ile będzie to możliwe.
 2. Aby zmienić termin rezerwacji należy skontaktować się z przewoźnikiem telefonicznie pod numerem +48510909800 lub na adres mailowy biuro@bhtransport.pl. Zmiana terminu jest skuteczna od momentu otrzymania wiadomości e-mail z poprawionym potwierdzeniem rezerwacji.
 3. Jeżeli zmiana terminu zostanie dokonana później niż na tydzień przed przejazdem, przewoźnik obciąży pasażera kosztami
  A) Jeśli zmiana będzie dokonana na maksymalnie 48 godzin przed datą przejazdu – dodatkowo 20% kosztu przejazdu.
  B) Jeśli zmiana będzie dokonana na maksymalnie 24 godziny przed datą przejazdu – dodatkowe 50% kosztu przejazdu.
  C) Poniżej 24 godzin przed datą przejazdu – 80% kosztu przejazdu.
 4. W przypadku rezerwacji opłaconej przez system płatności zostanie wygenerowany i dostarczony na e-mail dodatkowy formularz zapłaty.
 5. W przypadku rezerwacji płatnych gotówką przed przejazdem – koszt przejazdu wzrośnie odpowiednio o w/w wartość.

 

REZYGNACJA Z PRZEJAZDU

 1. Dokonanie rezerwacji jest formą umowy między konsumentem a przewoźnikiem , która zawierana jest na odległość w szczególnej formie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. pasażerowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w tej ustawie. Możliwość odstąpienia od umowy zawartej przez internet w terminie 14 dni nie ma zastosowania w odniesieniu do umów przewozu osób zawartych poza siedzibą przedsiębiorcy, bowiem dokonanie rezerwacji ma charakter bezzwrotny i należy do kategorii umów, które są wyjęte spod prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. Rezygnacja z umowy przejazdu opłaconej  za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego powoduje utratę 100% wartości przejazdu.
 3. W przypadku wpłaty zadatku i rezygnacji zadatek przepada w całości.
 4. Rezygnacja z umowy przejazdu z zamiarem zapłaty gotówką u kierowcy, również niesie za sobą konieczność uregulowania płatności za przejazd w następujących wartościach:
  A) do 7 dni przed datą przejazdu – 0%
  B) od 7 dni do 48 godzin przed datą przejazdu – 20%
  C)od 48 godzin do 24 godzin przed datą przejazdu – 50%
  D) poniżej 24 godzin przed datą przejazdu – 100%
  W takim przypadku zostanie wystawiona faktura z terminem płatności 7 dni i przesłana na adres e-mail lub pocztą do osoby rezygnującej.
 5. W przypadku rezerwacji „przedświątecznych” w kierunku Polski, w dniach 15-23.12.21, obowiązuje obowiązek przedpłaty całości kwoty. Całość kwoty pozostaje bezzwrotna. Także w przypadku tych rezerwacji, nie ma mozliwości zmiany terminu przejazdu.

 

BAGAŻ

 1. Zaleca się opisywanie bagażu imieniem i nazwiskiem.
 2. W cenę przewozu jest wliczone prawo do przewozu bagażu podręcznego mieszczącego się pod fotelem oraz bagażu w przestrzeni bagażowej, którego waga nie przekracza 30 kg oraz wymiarach których suma (długość + szerokość + wysokość) nie przekracza 180 cm.
 3. Zabranie większej ilości bagażu jest możliwe, ale ze względu na ograniczoną powierzchnię bagażową wymaga wcześniejszego uzgodnienia z przewoźnikiem. Dodatkowy bagaż może być objęty indywidualnie wyliczoną dopłatą. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy zabrania nadprogramowego bagażu.
 4. Pasażer jest w pełni odpowiedzialny za zawartość swojego bagażu. Zabrania się przewozu rzeczy, zabronionych w którymkolwiek z krajów, przez który przebiega trasa przejazdu. 
 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewożone rzeczy i dołoży wszelkich starań, żeby wszystkie przedmioty przewożone przez pasażera dotarły na miejsce w stanie nienaruszonym. Za bagaż, który Podróżny przewozi ze sobą, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika (Kodeks cywilny, art.777, §1). Pasażer jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia bagażu. Firma nie odpowiada za zagubione lub pomylone bagaże.
 6. Przewoźnik nie posiada ubezpieczenia na przewożone wartościowe przedmioty oraz nie odpowiada za nieumyślne ich uszkodzenia. Pasażer ma możliwość ubezpieczenia przewożonych przedmiotów wartościowych we własnym zakresie.
 7. Za przedmioty pozostawione w pojeździe przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności. Po 7 dniach wszystkie przedmioty pozostawione, po które nie zgłosiła się osoba uprawniona zostaną bezpowrotnie usunięte.

 

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przewozu lub bagażu można kierować na adres e-mail: biuro@bhtransport.pl . Reklamację należy złożyć najpóźniej w terminie miesiąca od daty powstania roszczenia reklamacyjnego. W zgłoszeniu reklamacji należy możliwie najdokładniej opisać zaistniałe zdarzenia i okoliczności, których dotyczy reklamacja.
 2. Reklamacja powinna zawierać numer rezerwacji, datę przejazdu oraz adres e-mail lub pocztowy na który ma być skierowana odpowiedź. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.